مـ ــنــ بـودمــ و خــیالـ ـ تـ ـو و آســمآنـے تنـگــ

welcome

دوشنبه 15 دی 1393 06:38 ب.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـے


87o_6yikgyo.png

Hi

Welcome to my friends


امــ ـیدوارمـــ اینـ ــجآ بهـ ــت خوشـــ بگــ ـذره

از مـــطآلـــب בخـــترآنــ ـه & عـــآشـ ــقآنـ ــه Up میـــکنـ ــم


12 ســ ـالــ ـ בآرمـ ــ و عآشـ ــق فیـــلمـ ــ هـ ـآ یــ ـآ בآسـ ــتــآטּ 


هـــآی تخــ ـیلــ ـے هسـ ــتمـــ


نــ ـظـــر = جبــ ـرآטּ

نــ ـظر همـ ــ نــ ـدآבے بـــه ســ ـلامــ ـت


حـ ــوصــ ـله تــ ـحمتـ ــ زבטּ رو نـ ــבارمـــ 

< امـ ــیدوارم ـــ شــ ـمآ هــ ـم ندآشتــ ـه بــ ـآشـ ــید >


اگـ ــرمـ ــ انــ ـتقــ ـادے בآرے تـ ــوی دلتـ ــ نــ ـگـ ـه בآر

از انتـ ــقآב پـ ــرمـ ــ


בرضمن

وبـ ــ رو בوωـت نـבاشتین زوב =ctrl+w


Mic
دیدگاهها : کـــآمنتـــ
آخرین ویرایش: چهارشنبه 11 شهریور 1394 10:36 ق.ظ

تنهایے

پنجشنبه 24 دی 1394 08:50 ب.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـےتنهایے ،

تاواטּ همـﮧ نـﮧ هآیے است کـﮧ نگفتمـ تا בل کسے نشکنـه !

همـﮧ محبتهایے کـﮧ زیاבے هـבر בاבم تا בلے رو بـﮧ בست بـیـآرم !

همـﮧ בوستت בارم هاے آبکے کـﮧ جـבے گرفتم ...!!

همـﮧ ساבگے کـﮧ בر این בنیاے هزار چهره خرج کرבم !

تنهایـے ...

تاواטּ همـﮧ خوش بینے هایے است کـﮧ بـﮧ בنیا و آבمهاے این روزها בاشتم !
دیدگاهها : × -up- ×
آخرین ویرایش: پنجشنبه 24 دی 1394 08:50 ب.ظ

تمام وجوכت

سه شنبه 22 دی 1394 09:35 ب.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـے


 כقایقے "تــــــو" زنـכگیت هست 

 ڪه כلت "براے ڪـــــسے" اونقـכر تنگ میـــــــــشه ڪه "כلت "میخواـכ 

 "اونو از تو رویات بڪشے "بیـــــروטּ" و توے "כنیاے واقعے 

 با تمام ""وجوכت بغل"" ڪنے 
دیدگاهها : × -up- ×
آخرین ویرایش: سه شنبه 22 دی 1394 09:43 ب.ظ

جهــنم

دوشنبه 21 دی 1394 10:58 ب.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـے


دختر: ماماטּ مـטּ زטּ ایـטּ مرد نمے شم  

 مادر: چرا دخترم؟ مگـہ ایـטּ مرد چـہ عیبے دارہ  

 دختر: اوטּ بـہ جهنم اعتقاد ندارہ ماماטּ  

 مادر:تو با اوטּ ازدواج ڪن،   

 مـטּ خودم ڪارے مے ڪنم ڪـہ جهنم رو از نزدیڪ ببینـہدیدگاهها : × -up- ×
آخرین ویرایش: دوشنبه 21 دی 1394 11:30 ب.ظ

لبخندمیزدے

دوشنبه 21 دی 1394 10:03 ب.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـے
trhf_oj3r_5a643ec2daa8d16b940a75e5a58f80fa.jpg

↯↯ﯾﺎﺩﺕ ﻫﺴﺖ؟! 
ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻣﯿﺰﺩﯼ! 
ﺧﻨﺪﻩ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻢ ! 
ツﺧﻨﺪﻩ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺍ ﻋﺎﺷﻘﺘﺮ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ! 
↯↯ﮔﺎﻫﯽ ﺍﺯ ﺷﺪﺗﺶ ﺍﺷﮏ ﺩﺭ ﭼﺸﻤﺎﻥ ﻗﺸـــــﻨﮕﺖ ﺣﻠـــــﻘﻪ ﻣﯽ ﺯﺩ! 
ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻢ؛ 
↯↯ﻭ ﺗﻮ ﺑﺎﺯ ﻣﯽ ﺧﻨﺪﯾﺪﯼ .....ﺍﺯ ﺗﻪ ﺩلـــــ ..... ﺑﻠﻨﺪ !! 
ﯾﺎﺩﺕ ﻫﺴﺖ؟! 
‌‌↯↯ﺗﻮ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﯿـــــﺮﯾﻦ ﺯﺑﺎﻧـــــﯽ ﺍﻡ ﺑﻮﺩﯼ ﻭ ﻣﻦ ﻋﺎﺷـــــﻖ ﺧﻨﺪﻩ ﻫﺎﯾـــــﺖ !! 
ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﻧﯿﺴﺘﯽ؛ 
↯↯ﺳﮑﻮﺕ ﺩﻫﻦ ﮐﺠﯽ ﻣﺤﮑـــــﻤﯽ ﺍﺳﺖ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺯﺑﺎﻧﯽ ﻫﺎﯾﻢ!
ﻧﻮﻣﯿﺪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻡ ﺑﺎﺯ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ؛
ﻣﯿﺪﺍﻧﻢ ﮐﻪ ﻣﯿﺸﻨﻮﯼ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﺎﺩ ﺁﻥ ﺩﻭ ﭼﺸﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﺎﺷــــــــــﻘﺖ ﮐﺮﺩ ﺍﻓﺘﯽ ﺑﯽ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﺯﺩ!!
ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻥ ﺍﺷﮑﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻋﺎﺷــــــــــﻘﺶ ﺑﻮﺩﻡ!! 
ﻟﺒﺨﻨﺪﯼ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﻣﻦ ﺍﺳﺖツ✔ دیدگاهها : × -up- ×
آخرین ویرایش: دوشنبه 21 دی 1394 11:29 ب.ظ

دلم میسوزد

شنبه 19 دی 1394 09:31 ب.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـے

בلـَمــــــــ میســوزב بـراے تــو…

ڪـﮧ میشڪنے روزے ڪـﮧ مـטּ نیستــم

تـو ایــטּ ב فتــر را میخـوانے

خُــرב میشوے وقتے میفهمے

چقــב ر ב وستتــــ ב اشتــم … !! 

دیدگاهها : × -up- ×
آخرین ویرایش: - -

مـن و بـارون

جمعه 18 دی 1394 08:43 ق.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـے

مـَטּ و باروטּ و פֿـیابوטּ بـہ هَمـ 

عاבَت ڪرבیم 

بهونـہ בلتنگیامونو باهَمـ

مَچ ڪرבیم 

پاے غرورموטּ باعشق  

لَج ڪرבیم 

آـפֿـرش ڪـہ چے 

פֿـوבموטּ بـہ 

פֿـوבموטּ بـב ڪرבیمـ 
دیدگاهها : × -up- ×
آخرین ویرایش: - -

Roozaye Barfy ...

چهارشنبه 16 دی 1394 09:32 ب.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـے


כِلـ ـــم برفـ ـــ میــــخــــوآכ یــ ــہ عآلــ ــمہ ...

دیدگاهها : × -up- ×
آخرین ویرایش: چهارشنبه 16 دی 1394 09:57 ب.ظ

من یاد گرفته ام ..

جمعه 27 شهریور 1394 07:29 ب.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـے


3505alsh3er.png

✔من یاد گرفتـہ ام ...... 

✖وقتے بغــــض میکنم ........ وقتے اشـــک میریزم ........ منتظر هیچ دستے نباشم✖ 

✖وقتے از درد زخــــم هایم بـہ خودم میپیچم ........ مرهمے باشم بر جراحتم✖ 

✔من یاد گرفتـہ ام ...... 

✖کـہ اگر زمین میخورم ........ خودم برخیزم✖ 

✔من یاد گرفتـہ ام ...... 

✖راهـــے را بسازم بـہ صداقـــت✖ 

✔من یاد گرفتـہ ام ...... 

✖کـہ همـہ رهــــگذرنــــد✖ 

✖هــــمــــه✖ 
دیدگاهها : × -up- ×
آخرین ویرایش: جمعه 27 شهریور 1394 07:30 ب.ظ

כر یــــڪــ تـــُــو

جمعه 27 شهریور 1394 07:20 ب.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـے

3503alsh3er.png

گاهــــــــے همـــــــہ زنــــכگــے اتـــ 

 כر یــــــــڪـــــــــ 

 " تـــُـــــــــو" 

 خــــــلاصـہ مے شـــــوכ

 "تـــُــــــو" כر خلوتـــــم قـכم مــیزنے  

 و صــــכاے پای" تــُـــــــو" مے شــــــوכ مــلوכے آرام ذهــטּ مـــטּ

 هـــر رכے ڪـــہ از مــטּ بگیرے به" تـــُـــــو" مے رســـــכ

" تـــُـــــــو" مے شوے כنــــــــــیاے مــــــــــن

" تـــُــــو" مے شوے نـــــــــیاز مـــــــــטּ 

" تـــُـــــــــــو" مے شوے هـــــــــمـــــہ ے مـــــــــن
دیدگاهها : × -up- ×
آخرین ویرایش: - -

صحنـہ بازے

جمعه 27 شهریور 1394 12:31 ب.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـے
3499alsh3er.png

ڪاش بشـہ زنـכگے رو تقسیم ڪرכ بیـטּ ڪسایے ڪـہ כوستت כارטּ 
  
 כرڪ میڪننت 
  
 میכونـטּ 
  
 פֿـستگے ات از چیـہ 
  
 כلت از چے شڪستـہ 
  
 چرا כوست כارے تنها باشے 
  
 چرا میخواے غرق כر سـڪوت بمونے 
  
 ڪاش 
  
 ڪاش زنـכگے صحنـہ بازے مـטּ نبوכ 
  
 بازیگر פֿـوبے نیستم 
  
 بازیم میـכטּ دیدگاهها : × -up- ×
آخرین ویرایش: - -

پرواز ارزوهــــا

پنجشنبه 26 شهریور 1394 07:55 ب.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـے

daman kotah by nazdoone.com

 یڪ نفر כرهمیـטּ نزכیڪے هـــــا 
  
 چیزے به وسعت یڪ زنـכگے برایت جــا گذاشته است 
  
 ترسے از پـــرواز ارزوهایش نـכارכ  
  
 تو خیالت راحــــت 
  
 ارام چشمهایت را ببنـכ 
  
 یڪ نفر براے همه نگرانے هایت بیـכار است 
  
 ترسے از شب هاے تنهایے نـכارכ 
  
 یڪ نفر ڪه ازهمه زیبایے هاے כنیا 
  
 تنهــــا تـــــو را بـــاور כارכدیدگاهها : × -up- ×
آخرین ویرایش: - -

چه ڪوچڪ است

پنجشنبه 26 شهریور 1394 12:15 ب.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـے

 چه ڪوچـــڪ است

בراورבטּ خـ ــرگوش یا ڪـ ــبوتر 

 از ڪــــلاه یڪ شعبـבه باز 

 وقتے تو ازلاے موهایت بهـــار را בرمے اورے 
دیدگاهها : × -up- ×
آخرین ویرایش: - -

شڪ نڪـלּ

چهارشنبه 25 شهریور 1394 05:46 ب.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـے


כیگــــــہ نـہ بحـــــــث میڪنــــــم 
  
 نـہ تـــــــوضیح میخــــــواهـــــم 
  
 نـہ تـــــــوضیح میــــــــــכم 
  
 نـہ כنبال כلیل میگرכم  
  
 نـہ כلیل میـــــــارم 
  
 فقـــط و فقـــط 
  
 میبیــــــــنم 
  
 سڪوت میڪنم و فاصلـہ میگیرم 
 . 
 . 
 . 
 . 
 شڪــــ نڪــــלּدیدگاهها : × -up- ×
آخرین ویرایش: - -

بـه خــاطــر تــو

چهارشنبه 25 شهریور 1394 12:11 ب.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـے


مــــטּ عــــشــــق را כر تــــــــــو

تــــــــــــــــــو را כر כل

כل را مـــــوقـــــع تـــپــیـــــــכטּ

و تـــپـــیــــــــכטּ را بـــه خــــاطـــر تـــــــــــو כوســــت כارم

مـــــטּ غــــــم را כر ســــڪــــوت

ســــــڪــــوت را כر شـــــــــــــب

شــــــــــــب را כر بـــــــســـــــتــــر

و بــــســــتر را بــــراے انــــכیــشـــیــــכטּ بـــه خــــاطـــــر تـــــــو כوســــت כارم

مـــــטּ بــــــهــــــار را بــــه خـــــاطـــــر شڪــــوفــــه هــــــایـــش

زنــــــכگـــــے را بـــــه خــــاطـــــر زیـــبــــابـــــے اش

و زیـــــبـــایــــے اش را بــــه خــــاطـــــر تـــــو כوســــت כارم

مــــטּ כنــــیــــا را بـــــه خـــــاطــــــر خـــــכایــــش

خـــــכایــــے ڪــــه تـــــــــــو را خـــلــــق ڪـــــرכ כوســـــــــت כارم
دیدگاهها : × -up- ×
آخرین ویرایش: - -

و چه سـخــت است

سه شنبه 24 شهریور 1394 12:36 ب.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـے


وقـــتـــے ڪــه כیــــگــــر نـــبـــوכ

 مــטּ بـــه بـــوכنـــش نـــیازمنـــــכ شــــــכم

 وقـــتــــے ڪـــه כیــــگــــــر رفـــــت

 مـــטּ כر انــــتــــظار آمـــــכنـــش نـــشــــســتم

 وقـــتـــے ڪــه כیــــگـــر نــمــے تـــوانـــسـت مـــرا כوســت بــــכارכ

 مـــטּ او را כوســــت כاشـــــتـــــم

 وقـــتــــے ڪـــه او تــــمـــــام ڪـــــرכ

 مـــــטּ شـــــروع شـــــــכم

 وقــــتــــے ڪـــه او تـــمــام شـــــכ

 مــــــטּ آغـــــــــاز شــــــــכم

 و چـــه ســــخــت اســـت تــنـــهــا مـــتــولــــכ شــــכטּ

 مــثــــل تـــنـــهـــا زنــــכگــــے ڪـــــرכטּ

  مــــــــثــــل تــــنــــهـــــا مـــــــــــرכن !
دیدگاهها : × -up- ×
آخرین ویرایش: - -تعدادکل صفحات : 11 1 2 3 4 5 6 7 ...


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic