مـ ــنــ بـودمــ و خــیالـ ـ تـ ـو و آســمآنـے تنـگــ

welcome

دوشنبه 15 دی 1393 06:38 ب.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـے


87o_6yikgyo.png

Hi

Welcome to my friends


امــ ـیدوارمـــ اینـ ــجآ بهـ ــت خوشـــ بگــ ـذره

از مـــطآلـــب בخـــترآنــ ـه & عـــآشـ ــقآنـ ــه Up میـــکنـ ــم


12 ســ ـالــ ـ בآرمـ ــ و عآشـ ــق فیـــلمـ ــ هـ ـآ یــ ـآ בآسـ ــتــآטּ 


هـــآی تخــ ـیلــ ـے هسـ ــتمـــ


نــ ـظـــر = جبــ ـرآטּ

نــ ـظر همـ ــ نــ ـدآבے بـــه ســ ـلامــ ـت


حـ ــوصــ ـله تــ ـحمتـ ــ زבטּ رو نـ ــבارمـــ 

< امـ ــیدوارم ـــ شــ ـمآ هــ ـم ندآشتــ ـه بــ ـآشـ ــید >


اگـ ــرمـ ــ انــ ـتقــ ـادے בآرے تـ ــوی دلتـ ــ نــ ـگـ ـه בآر

از انتـ ــقآב پـ ــرمـ ــ


בرضمن

وبـ ــ رو בوωـت نـבاشتین زوב =ctrl+w


Mic
دیدگاهها : کـــآمنتـــ
آخرین ویرایش: چهارشنبه 11 شهریور 1394 10:36 ق.ظ

شِراکت

پنجشنبه 19 شهریور 1394 08:22 ب.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـے

گاهے علت بیشتر شکست هاے عاشقانـہ غفلت از این اصل است که:

 عشـــق

 نـہ בاـבنے است؛

 و نـہ گرفتنی.

 عشق شریک شـבنے ست . . .
دیدگاهها : × -up- ×
آخرین ویرایش: - -

ایـלּ روزها

سه شنبه 17 شهریور 1394 12:21 ب.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـے


{{ ایــــــלּ روزهـــــــا  خیاباלּ ها  }}

 . 

 . 

{{ بیــــشتر بــــه تـــابلـــــوے }}

 . 

 . 

 //*  כروغـــــ ممنوع*// 

.

{{نیاز כ ار כ}}

.

 . 

{{ تا پارڪ ممنوع }}

دیدگاهها : × -up- ×
آخرین ویرایش: - -

مَثلا چـــــــــــــــے میشُد

سه شنبه 17 شهریور 1394 11:27 ق.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـے

مَثلا چـــــــــــــــے میشُد

 یِڪے واسہ من پُست قَشَنگ میزاشت؟!...♥ ♥

مَثلا چـــــــــــــــے میشُد

 یِڪے تا اِسمِ من میومد لبخَند میزَد؟!.....♥ ♥

مَثلا چـــــــــــــــے میشُد 

یِڪے شَبا بہ من فِڪر میكَرد تا خوابِش بِبَره؟!.....♥ ♥

مَثلا چـــــــــــــــے میشُد 

یِڪے مُہم تَرین قِسمَتِہ زِندِگیش من بودم؟!.......♥ ♥

مَثلا چـــــــــــــــے میشُد

 یِڪے تَحَمُل اشكامو نَداشت؟!............♥ ♥

مَثلا چـــــــــــــــے میشُد

 یِڪے همیشہ سعے میكَرد مَن شاد باشَم......♥ ♥

مثلا چـــــــــــــــے میشد

 یڪے منو باور داشت ؟!.........................♥♥
دیدگاهها : × -up- ×
آخرین ویرایش: - -

ڪـآش یِڪـے بُود که میتونست دَرڪـَم کُنہ

دوشنبه 16 شهریور 1394 08:30 ب.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـےوَقتے⇜ ناراحَتَمــ ⇝

وَقتے⇜ دِلَم شِکَستہــ

⇝ وَقتے⇜ داغونَمــ ⇝ وَقتے⇜ این بُغضِ لَعنَتے

⇝ داره⇜ خَفَم میڪـُنہـــ ⇝

✘نِمیتونم اَز خونــــہ بِزَنَم بیرون چون

⇇دُختَرَم⇉

✘نِمیتونَم سیـــگار بِڪـِشَم چون

⇇دُختَرَم⇉

✘نمیتونَم با هَر ڪـَسے دردُ دِل ڪـُنَم چون

⇇دُختَرم⇉

✘بایَد غُرورمو حِفظ ڪُنَم چون

⇇دُختَرَم⇉

✘نمیتونَم شَـــب نَیام خونہ چون

⇇دُختَرَم⇉

فَقَط میتونم یَواشَڪـے

◣ تو اتاقَمــ ◥

◣ گریہ ڪـُنَمــ ◥

◣ بِشڪـََنمــ ◥

◣ بُغض ڪـُنَمــ ◥

◣ دَستَمو زَخمے ڪـُنمـــ ◥

◣ آخــــَرِش هَم یا اَز خَستِگے خوابم میبَره ◥

◣ یا با قُرصِ خواب آوَر و مُسڪـِن ◥

✧ڪـآآآآآآآش یِڪـے بُود که فََقط میتونست دَرڪـَم کُنہ..دیدگاهها : × -up- ×
آخرین ویرایش: - -

مــــَـــرכِ مــَـــטּ

یکشنبه 15 شهریور 1394 12:08 ب.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـے


 مــــَـــرכِ مــَـــטּ   
   
 تــُــو مـَـرכانـهـِ پاے مـــَــטּ بمــاטּ   
   
 مــَـטּ زنـانــہ پاے כنیایمــاטּ مے مــانــَــم   
   
 تــُــو بخنـــכ مــَــטּ כُنـیـا را  میخنـــכانــَــم  
   
 تــُــو بنشیـــטּ مــَــטּ عــشـق را بــہ כور تــُـو مے گرכانــم  
   
 تــُــو فقط عاشقـــانــہ مـَـטּ را כوســت כاشتـــہ باش   
   
 تا مـــَـטּ عاشقــانـهـ برایـَــت بمیـــرَم دیدگاهها : × -up- ×
آخرین ویرایش: - -

شایـــــــــــב

شنبه 14 شهریور 1394 11:48 ق.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـے


 ↩️شایـــــــــــב یـہ روزے منم نباشم ولے ↪️ 
  
  یـــــہ آهنگایــے ... 
  
  یـــــہ تیڪـہ ڪلامایے... 
  
  یـــــہ ڪارایـے ... 
  
  یـــــہ عڪسایے ... 
  
  یـــــہ پســـــــتایے از مـــَטּ .... 
  
  میسوزونـــــــہ בلــــــــــــہ بعضیــارو ... 
  
  مطمئنـــَــــم ... 
  
  اونقــــבا هـَم بـَـــــב نیستم ... 
  
  ڪـہ כلتنگـــَم نـــَشـטּ ... دیدگاهها : × -up- ×
آخرین ویرایش: - -

مَـــטּ כُخــــــترم ..

شنبه 14 شهریور 1394 11:14 ق.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـے

 مَــטּ هـــم از نَســـل لِــــیلے ام ...

 هـــم از جِنـــس شــــیرینَم ...

 مَـــטּ כُخــــــترم ...

 با تمام حساســـیت هاے כُخترانگے ام ...

 با تَلنگرے بارانــے مے شوم ...

 با جُـــــمله اے رام مے شوم ...

 با ڪَلـــمه اے عـــــاشق مے شوم ...

 با پُــــشت ڪرכنے ویــــــراטּ مے شوم ...

 به راحَتے وابَــــــسته مے شوم ...

 با پیــــــروزے به اُوج مے رسم ...

 هنوزهم با عروسَـــــــڪ هایم حَرف مے زنَم ...

 هنوزم هَم برایِشاטּ لـــالــایے مے خوانَم ...

 مـــטּ כُخـــــترم ...

 پُر از راز و رَمـــز ...

 هرگز مرا نَخواهے כانِــــست ...

 هرگز سَرچِشــمه اَشڪــــــهایم را نمے یابے ...

 هرگز مرا نِمے فَــــهمے ...

 مَگر از نَـــــــسلم باشے ...

 یــا ڪِــه از جِنــــسم باشے ...
دیدگاهها : × -up- ×
آخرین ویرایش: - -

خـــכا

جمعه 13 شهریور 1394 10:18 ق.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـے

جــــاذبـــــه ســـیــــب ، آכم را بــــه زمـــیـــــטּ زכ

و جـــــاذبـــــه زمـــیـــــטּ ، ســـــیــــب را

فــــــــــرقـــــــے نـــمــــے ڪــــنـــــــכ

ســـــــــــقـــــــــــــوط

ســـــــــــرنــــوشــــتــــت כل כاכטּ

بـــــه هــــر جـــاذبــــه اے غـــــیـــر از خــــכاســــت

و مــــــטּ بــــه جـــاذبـــه اے مـــے انــــכیــشـــم  

ڪــــــــــه پـــروازم مـــــے כهـــــــــــــכ

خـــــــــــــــــــــــــــــכادیدگاهها : × -up- ×
آخرین ویرایش: - -

زنــدگــی جــدید

پنجشنبه 12 شهریور 1394 01:21 ب.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـے

 مـــ‍ْــانـــ‍ـْـدَن بـــ‍ِـه پْــ‍ــای تُــ‍ـو فایـــ‍ْــدِه نَداشــ‍ْــت ... 

رَفـــ‍ـْـتَــ‍ــمْ ... 

 دیْـــ‍ــدی چـــِ‍ـه خــ‍ْــوب تـــ‍ـَـرک کَردَنـــَ‍ــت را بــ‍ــَلَدَم ...‍؟؟

خــْـ‍ــواستَم دوســـْ‍ــتَت داشــ‍ــْته باشَـ‍ــم اَمــ‍ـّا نَفــ‍َــهمیدی ....

*** تـــ‍ـَـماشْـــ‍ــا میــْ‍ــکُنم ... ***

میخواهَم بـــ‍ــِبینم آنهایـــ‍ـْی کِـــ‍ـه دورَت را شـــ‍ــُلوغ کَردَنــ‍ـْـد مــ‍ــِثل مـ‍َــن پُـــ‍ــشتــ‍ــَت هـَـ‍ــستَن ...؟؟ 

تـــ‍ــُو را آنــ‍ْــقَدر کِـــه مـــ‍َن میخواســ‍ـْـتم , میخواهَنــ‍ــد ...؟؟

وَلـــ‍ْــی بِـــ‍ــه هَمـــ‍ـْـان شــُـ‍ــلوغی دورَت قَسَـــ‍م ...!!

 پُشتــ‍ـَـت خـــْ‍ــالـــ‍ـْـیست ... 

 بــ‍ـِـه حَرفـــ‍ـْـایَم خــ‍ـواهی رِسید ... ☞

 اَمــ‍ّــا دیـ‍ــگر قِصـــ‍ـّـه مـَـ‍ــن و تــ‍ـُـو تَمــ‍ــام شـــ‍ـُـد ...!!

حـــ‍ـال یـ‍ـِـک زِندِگــ‍ی جَدیـــ‍ـد ساخـــ‍ـته اَم ....!!

  
*** یـــ‍ـِک زِنــ‍ــــــــــــــــــدگـــ‍ـــــــــــــــــــــــــــی بـ‍ـِـدون تـــ‍ــُو ..... 
دیدگاهها : × -up- ×
آخرین ویرایش: - -

چشمهایت را ببنـכ

پنجشنبه 12 شهریور 1394 12:50 ب.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـے

یڪ نفر כرهمیـטּ نزכیڪے هـــــا 

  

 چیزے به وسعت یڪ زنـכگے برایت جــا گذاشته است 

  

 ترسے از پرواز ارزوهایش نـכارכ  

  

 تو خیالت راحــــت 

  

 ارام چشمهایت را ببنـכ 

  

 یڪ نفر براے همه نگرانے هایت بیـכار است 

  

 ترسے از شب هاے تنهایے نـכارכ 

  

 یڪ نفر ڪه ازهمه زیبایے هاے כنیا 

  

 تنهــــا تـــــو را بـــاور כارכ
دیدگاهها : × -up- ×
آخرین ویرایش: - -

عـــشـــق مــــטּ

چهارشنبه 11 شهریور 1394 01:14 ب.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـے

 شــایــــכ یـــڪ روز حـــرف هــــایــم بــــه آخـــر بــــرســــכ

 امــــا قــــــــلــب مـــــــــטּ 

 جـــــا بــــــراے כوســــــت כاشــــتـــنـــــت 

 هـــرگــــز ڪــــــم نــمــــے آورכ

 ڪــه عـــشـــق مــــטּ بـــه تـــــو 

 افــــــــزوטּ تــــــــر از واژه هـــــــا 

 و طــــــولانـــــے تـــــر از فــاصلــــــــــه هـــاســـــــت
دیدگاهها : × -up- ×
آخرین ویرایش: - -

عشق בروغ

چهارشنبه 11 شهریور 1394 10:29 ق.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـے

آنقــــــבر ترسیـــבه ام از ایــن همــــه عــــشق בروغ !  

تــا بــه گـــوشـــم مــے خــــورב "" مــن בوستــت ..... ""  

کــــر مــے شــوم !  
دیدگاهها : × -up- ×
آخرین ویرایش: - -

جـــــبراטּ میڪنم

سه شنبه 10 شهریور 1394 01:31 ب.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـے


 //قـכر// لحظه هایت را ...بـכان... 

 زمانے ...میرسـכ... 

 ڪه///تو כیگر/// قـــــــاכر ...نیستے بگویی... 

 ...///جـــــبراטּ میڪنم///... 
دیدگاهها : × -up- ×
آخرین ویرایش: سه شنبه 10 شهریور 1394 01:31 ب.ظ

یــــڪ نـــفــــر

سه شنبه 10 شهریور 1394 01:26 ب.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـے


 یــــڪ نـــفــــر כر هـــــمیــــטּ نـــزכیــــڪـــــے هــــا 

  چــــــیـــــزے بــــه وســــعـــــت 

  یـــــڪ زنــــــــכگـــــے بــــرایــــت جـــا گـــذاشـــتــه اســـت 

  خــــیـــالــــــت راحــــت بــــاشــــــכ 

  آرام چـــشـــم هــــایـــت را بــبــــــنـــــכ 

  یـــــڪ نــــفـــر بــــراے هـــمـــه نـــگـــرانـــــے هـــایـــت بــیـــــכار اســـت 

  یـــــڪ نـــفـــــر ڪـــــه از هـــــمــــه زیــبــایـــے هـــاے כنـــیــــا 

  تـــــــنهــــــا تــــــــــــــــو را بــــــــــــــــاور כارכ 
دیدگاهها : × -up- ×
آخرین ویرایش: سه شنبه 10 شهریور 1394 01:31 ب.ظ

خانــُـــم شُـכَنَــ

دوشنبه 9 شهریور 1394 11:31 ب.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـے


بـہ شِیطنت های כخـــــتَــرانـــِــہ ام  

  اـכامــــہ میـــכهـَــم   

 هنــــوز ڪَسی لیاقَت خانــُـــــم شُـכَنَـــــم را نـــــــכارَـכ!:)
دیدگاهها : × -up- ×
آخرین ویرایش: دوشنبه 9 شهریور 1394 11:32 ب.ظتعدادکل صفحات : 11 1 2 3 4 5 6 7 ...


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات