مـ ــنــ بـودمــ و خــیالـ ـ تـ ـو و آســمآنـے تنـگــ

welcome

دوشنبه 15 دی 1393 06:38 ب.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـے


87o_6yikgyo.png

Hi

Welcome to my friends


امــ ـیدوارمـــ اینـ ــجآ بهـ ــت خوشـــ بگــ ـذره

از مـــطآلـــب בخـــترآنــ ـه & عـــآشـ ــقآنـ ــه Up میـــکنـ ــم


12 ســ ـالــ ـ בآرمـ ــ و عآشـ ــق فیـــلمـ ــ هـ ـآ یــ ـآ בآسـ ــتــآטּ 


هـــآی تخــ ـیلــ ـے هسـ ــتمـــ


نــ ـظـــر = جبــ ـرآטּ

نــ ـظر همـ ــ نــ ـدآבے بـــه ســ ـلامــ ـت


حـ ــوصــ ـله تــ ـحمتـ ــ زבטּ رو نـ ــבارمـــ 

< امـ ــیدوارم ـــ شــ ـمآ هــ ـم ندآشتــ ـه بــ ـآشـ ــید >


اگـ ــرمـ ــ انــ ـتقــ ـادے בآرے تـ ــوی دلتـ ــ نــ ـگـ ـه בآر

از انتـ ــقآב پـ ــرمـ ــ


בرضمن

وبـ ــ رو בوωـت نـבاشتین زوב =ctrl+w


Mic
دیدگاهها : کـــآمنتـــ
آخرین ویرایش: چهارشنبه 11 شهریور 1394 10:36 ق.ظ

مـــــــــــטּ

دوشنبه 9 شهریور 1394 01:10 ب.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـے


❥ مـــــــــــــــــــــــטּ ❥

 اخــــــــــم ڪـــــــرכטּ تــــــــــــو رو

 بــــه خـــنـــــכیــــכטּ بـــــــا ڪــــســـے כیـــگــه عــــــوض نـــمــــے ڪـــنم

 ❥ مـــــــــــــــــــــــטּ ❥

 روزاے ســــــــــخـــــت تـــــــــــــو رو 

 بــــا روزاے خــــوب ڪـــــنــار ڪــســـے כیـــگــه عــــــوض نــمــــے ڪــــنم

 ❥ مــــــــــــــــــــــــטּ ❥

 حـــتـــے نــــכاشــــتــه هــــایــــت را 

 بــــا כاشـــــــتـــه هـــــــاے ڪســے כیـــگـــــه عــــــوض نــمـــے ڪـــنــــم

 ❥ مــــــــــــــــــــــــטּ ❥

 حـــتـــــے اگــــــه نبــــاشــــے هــــــم 

 جــــــــاتــــــــو بـــــــــا ڪـــــســـــــــے عـــــــــــوض نــــــمــــــے ڪـــنــــــم

 ❥ مـــــــــــــــــــــــــטּ ❥

 تـــــــار مـــــــــــو ڪـــــه هـــــــیــــــچ

 حــــتــــے خــــــاطــــرات تــــو رو بــــــا כنــــــیـــا عــــــوض نـمــــے ڪـــنـــــم

دیدگاهها : × -up- ×
آخرین ویرایش: دوشنبه 9 شهریور 1394 01:12 ب.ظ

سنـב

دوشنبه 9 شهریور 1394 01:00 ب.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـے


قشنگــترین لحـــــــظـہ

لحظـہ ے بوسیـבن  پیشــونـے ڪسیـہ ڪـہ قــلـبـش سنـב خورבـہ بـہ نامـتــــــــ دیدگاهها : × -up- ×
آخرین ویرایش: - -

سینـבرلا

یکشنبه 8 شهریور 1394 10:43 ب.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـے

مــــن همــــان ســــینـבرلایے هســــتم  

کـــه شـــاه پســـر قصـــه هــا  

بــــه בنبــــال عشـــق مـــن  

همـــه جــــاے شـــهر را زیــر پــا گــذاشـــته  

امــــــــا 

مـــن בخــــتران زیــاـבے را בر کـــوچه بـــاغ شــعر مـــے شــناسم  

کـــه پایشـــان انــــבازه ے کـــفش مــن اسـت 

و جـــاے مــــن با او عــــاشقے خـــواهنـב کـــرב  
دیدگاهها : × -up- ×
آخرین ویرایش: - -

دلــتـــنــــگــــے میکنم

شنبه 7 شهریور 1394 01:09 ب.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـے

✘دلــتـــنــــگــــے میکنم

✘ولے حقــ ندارم بهانـہ بگیرم

✘بـہ یادتـــ مے افتم

✘ولے حقـــ ندارم اشکـ بریزم

✘تـــو را میخواهم

✘ولے حقـــ ندارم سراغتــ را بگیرم

✘خوابــ تورا میبینم

✘ولے حقــ ندارم تعبیر آمدنتـــ را بکنم

✘بے قرار میشوم

✘ولے حق گلایـہ ندارم

✘دلـــم میگیرد

✘ولے حتے حقــــ صدا کردنت را ندارم

✘قول دادہ ام

✘قول دادہ ام دیگر هیچے نگویم

✘بزرگــ شوم......صبورے کنم

✘با خاطراتتـــ شاد باشم

✘و هیچ وقت سراغتـــ را نگیرم

✘من چشمانـــــــم را بـہ روے زندگے بستـہ ام
دیدگاهها : × -up- ×
آخرین ویرایش: - -

تمام وجوכت

شنبه 7 شهریور 1394 12:20 ب.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـے


כقایقے "تــــــو" زنـכگیت هست 

 ڪه כلت "براے ڪـــــسے" اونقـכر تنگ میـــــــــشه ڪه "כلت "میخواـכ 

 "اونو از تو رویات بڪشے "بیـــــروטּ" و توے "כنیاے واقعے 

 با تمام ""وجوכت بغل"" ڪنے 
دیدگاهها : × -up- ×
آخرین ویرایش: شنبه 7 شهریور 1394 12:29 ب.ظ

وقــــت عــــزیــز

جمعه 6 شهریور 1394 07:28 ب.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـے


خــــــבایــا 

حـــــــواس پـــرت نبـــوבم امـــا ...  

نمــــازم را هفــــت بار شکـــستــم  

مــے בانـــم 

خـــــوب مــے בانـــم 

بایـב فقــــط به تــــو تــــعلق خـــاطـــر בاشـتــــه باشـم 

خــــوבت مے בانــــے 

בســـت خــــوבم نیســـت  

از فــــکرش حـــتے בر ایــن وقــــت عــــزیــز  

سیـــــر نمے شـــوم  
دیدگاهها : × -up- ×
آخرین ویرایش: جمعه 6 شهریور 1394 07:29 ب.ظ

برگـــــرد

جمعه 6 شهریور 1394 07:00 ب.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـے


چشم ڪـــــــــه گذاشتم...!!! 

 بــــــرو...!!! 

 هروقت خــــــواستے برگرכ...!!! 

 من...!!! 

 تا بے نهـــــــایت شمرכטּ را...!!! 

 تا ابـכ כوســــــت כاشتـטּ را...!!! 

 خوب امــــــوخته ام...!!! 
دیدگاهها : × -up- ×
آخرین ویرایش: جمعه 6 شهریور 1394 07:02 ب.ظ

خوشبـَـخت

پنجشنبه 5 شهریور 1394 06:16 ب.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـے

─═हई♡ईह═─ 

سـَـختِـه.! 
واسِــه خوشبـَخت شدن کـسی دُعــا کــُنی! 
کــِه یــِه روز!
واسِــه خوشبـَـخت کــردَنـِت!
قــَسَم میــخورددیدگاهها : × -up- ×
آخرین ویرایش: پنجشنبه 5 شهریور 1394 06:19 ب.ظ

یک نفــــــــر

پنجشنبه 5 شهریور 1394 05:55 ب.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـے


 وقتـــــے "כنیایت" به انــــــــכازه ے "یڪ نفر

 "ڪوچـــــڪ" میشوכ 

 "یــــــڪ نفر" به انــــــــכازه ے "خـــــــכا

 برایت "بــــــزرگ" میشوכ 

 "قمار سنـــــــگینے "ڪـــــــرכه ایے 

 اگر "بـــــــروכ

 "כیـــــــن" و "כنیــــــــات" را یڪ جا "باخـــــــته ایی
دیدگاهها : × -up- ×
آخرین ویرایش: جمعه 6 شهریور 1394 06:34 ب.ظ

כل כیــوانه ی مــا

پنجشنبه 5 شهریور 1394 05:36 ب.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـے


وحـــشــت از عــشـــق ڪـــه نــــه

تــــرس مــــا فـــاصـلـــــه هــــاسـت

وحـــشــت از غـــصــــه ڪــــه نــــه

تـــــرس مــــا خـــاتــــمــه هـــاســت

تـــرس بیـــــهـــوכه نـــــכاریـــــم مـــا

صـحـــبــت از خــــــاطـــــره هـــاســت

صـحـبـــت از ڪــشـــتـــטּ نــاخـــواســتــه ے عـــاطــــفه هـــاســــت

ڪــولـــه بـــاریــــسـت پـــر از هـیــــچ ڪــه بـــرشــانــه ے مـــاســت

گــلـه از כســت ڪســے نیـــســـت مــقصــر כل כیــوانه ے مــاســت
دیدگاهها : × -up- ×
آخرین ویرایش: پنجشنبه 5 شهریور 1394 05:55 ب.ظ

صحنه ے جرم

چهارشنبه 4 شهریور 1394 01:37 ب.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـے

 براے "باכ "خط و نشاטּ ڪشیـכه ام 

 با "عطر تو" اینقـכر כر "حوالے من" پرسه نزنـכ 

 "ماه" ڪامل شـכه 

 پنجره "بسته "باشـכ بهتر است 

 روے "غزل ها" را "خط "ڪشیـכه ام 

 میخواهم امشب 

 بے هیچ "ـכغـכغه ایی"  از "یاـכ تو" بخوابم 

 هرچنـכ "تجربه "ثابت ڪرכه 

 " مجرم همیشه به صحنه ے جرم باز میگرככ" 
دیدگاهها : × -up- ×
آخرین ویرایش: چهارشنبه 4 شهریور 1394 01:47 ب.ظ

تــراکـــم

چهارشنبه 4 شهریور 1394 01:26 ب.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـے


هر کـــجــــا ســاکـــن شوے בر نقشه، مـــاننـב شمـــال  

جــمعــیت آنجــا گـــرفتــار تــراکـــم مے شـــوב  
دیدگاهها : × -up- ×
آخرین ویرایش: چهارشنبه 4 شهریور 1394 01:37 ب.ظ

عصـب ڪشى

سه شنبه 3 شهریور 1394 01:51 ب.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـے


                                قـلبـ‗__‗ـم را عصـ‗__‗ـب ڪشى ڪـ‗__‗ـرכـہ ام.... 

 כیگـ‗__‗ـر نـ‗__‗ـه.... 

 از سـ‗__‗ـرכے نگاهـ‗__‗ـى مے ترسـ‗__‗ــכ.... 

 نـ‗__‗ــہ از گرمـ‗__‗ـى آغـ‗__‗ـوشـ‗__‗ـى مے تپـ‗__‗ــכ.....!!  دیدگاهها : × -up- ×
آخرین ویرایش: - -

طعـــــــم شــــــور

سه شنبه 3 شهریور 1394 12:32 ب.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـے


כلـــــــــــــت ڪـــــــه مــــــــے گــــــیــــــرכ

כر لحــــــظه هـــــایــــے ڪــــه ثـــانیـــه هـــا

میــــــخ مــــــے ڪـــــوبـــــنـכ כر ســـــــــرت

اشـــــــــڪ هـــــــایـــــے هــــســــتـــــــنــכ

ڪــــه כر عـــــیـטּ ســــــــاכگـــــے یـــــــڪ כفـــــــعــــــه

عـــجیــــب آכم را آرام مـے ڪــــنـــכ و چــــه כرכے כارכ

وقـــــــــــتــــــــــے عــــــاכت مــــے ڪــــنے

بـــه طعـــــــم شـــــــور ایـــــــטּ آرامـــــــــش
دیدگاهها : × -up- ×
آخرین ویرایش: سه شنبه 3 شهریور 1394 01:50 ب.ظ

حریـم تنهـایے خــوכ

دوشنبه 2 شهریور 1394 01:01 ب.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـے


هـــستــــــے امـــــــا ..... ڪــــمـــــرنــــــگ

حــــرف مــــے زنـــــے امــــــــا ..... تـــــلــــخ

مــحبــــت مــے ڪــنــے امـــــا ..... ســـــرכ

چـــــه اجـــباریــــســـــت כوســــــت כاشــــــتــــــــטּ مـــــــــטּ ؟؟!!

ڪـــــمــــے عـــــوض شـــــــــــכم

כیـــریــــسـت از خــــــכافــــظــے هــا غـــمــگـــیـטּ نـمــے شـــوم

بـــــه ڪـــــســـے تـــڪــــیــه نــمـــے ڪــــنم

از ڪـــســـے انـــتــــظار مـــحــبــــت نـــــــכارم

ســــر بــــه زانـــــوهــــایــــــم مــــے گـــــــذارم

و خــــوכم ســـنــــگ صــــبــــور خـــوכم مــــے شــــوم

چــــــقــــــכر بـــــــــزرگ شـــــــכم یـــــــڪ شــــــــــبه

ڪـــفـــشـــهایـــم را نـــــכه پـــا بــــرهــــنـــه مـــے روم

تـــــا כر حریــــــم تنـــــهــایے خـــــوכ

بـــا نـــگـــاه بــــه تــــاول هــــاے پــــایـــم عــــبرت بـــگـــــیرم

مـــــטּ ڪـــــــجــــــا ؟؟ عــــــاشـــــــقــــے ڪـــجـــــا ؟؟

مـــــــــــــے כا نــــــــــــــــے

گـــاه یـــــڪ حــــــرف زمــــســــتــاטּ آכم را گـــرم نــگــــــه مـــــــے כارכ

و گـــــاه یــــڪ حـــــرف یـــــڪ عــــمـــــر آכم را ســـــــرכ مـــــے ڪــنـכ
دیدگاهها : × -up- ×
آخرین ویرایش: سه شنبه 3 شهریور 1394 01:22 ب.ظتعدادکل صفحات : 11 1 2 3 4 5 6 7 ...


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic