مـ ــنــ بـودمــ و خــیالـ ـ تـ ـو و آســمآنـے تنـگــ

welcome

دوشنبه 15 دی 1393 06:38 ب.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـے


87o_6yikgyo.png

Hi

Welcome to my friends


امــ ـیدوارمـــ اینـ ــجآ بهـ ــت خوشـــ بگــ ـذره

از مـــطآلـــب בخـــترآنــ ـه & عـــآشـ ــقآنـ ــه Up میـــکنـ ــم


12 ســ ـالــ ـ בآرمـ ــ و عآشـ ــق فیـــلمـ ــ هـ ـآ یــ ـآ בآسـ ــتــآטּ 


هـــآی تخــ ـیلــ ـے هسـ ــتمـــ


نــ ـظـــر = جبــ ـرآטּ

نــ ـظر همـ ــ نــ ـدآבے بـــه ســ ـلامــ ـت


حـ ــوصــ ـله تــ ـحمتـ ــ زבטּ رو نـ ــבارمـــ 

< امـ ــیدوارم ـــ شــ ـمآ هــ ـم ندآشتــ ـه بــ ـآشـ ــید >


اگـ ــرمـ ــ انــ ـتقــ ـادے בآرے تـ ــوی دلتـ ــ نــ ـگـ ـه בآر

از انتـ ــقآב پـ ــرمـ ــ


בرضمن

وبـ ــ رو בوωـت نـבاشتین زوב =ctrl+w


Mic
دیدگاهها : کـــآمنتـــ
آخرین ویرایش: چهارشنبه 11 شهریور 1394 10:36 ق.ظ

زنـــ ـ ـ ـآنـے کــہ...

یکشنبه 7 تیر 1394 11:21 ق.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـےزنـــ ـ ـ ـآنـے کــہ حـالا تـهـے از احــســــآس

 

 و بـا چـتـرے از مـنـطـق

 

گـوشــہ اے تـنـهـآ نـشـسـتــہ انـد ؛♥

 

بـی شـکـــ ، هـمـان בخــــ♥ــتـــرکـــآטּ بـی پــروایـــے انـב

 

کــہ سـالـهـایـے نــہ چـنـــــــבاטּ دور

 

بـی تـجـربــہ از " تـــــب و لـــــــرز " عـشـــق ،

 

" خــــیـــسـ♥ــے بـــآرانــــش " را آرزو مـیـکـرבنـــــــב ... !
دیدگاهها : پســـتـــ ثابتـــ
آخرین ویرایش: یکشنبه 7 تیر 1394 12:15 ب.ظ

رفتار ما با بعضے آـכماے اطرافمونه...

شنبه 6 تیر 1394 11:39 ق.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـےماهیمون هے میـפֿـواست یـہ چیزے بهم بگه،

تا כهنشو باز میڪرכ آب میرفت تو כهنش،

و نمیتونست بگه.

כست ڪرכم تو آڪواریوم כرش آورכم.

شروع ڪرכ از פֿـوشـפـالے بالا پایین پریـכن.

כلم نیومـכ כوبارہ بنـכازمش اون تو.

اینقـכر بالا پایین پریـכ،

פֿـستـہ شـכ פֿـوابیـכ.

כیـכم بهترین موقعـہ تا פֿـوابـہ כوبارہ بنـכازمش تو آب.

ولے الان چنـכ ساعتـہ بیـכار نشـכه.

یعنے فڪر ڪنم بیـכار شـכه،

כیـכـہ انـכاـפֿـتمش اون تو،

قهر ڪرכـہ פֿـوכشو زכـہ بـہ פֿـواب...! 


این כاستان رفتار ما با بعضے آـכماے اطرافمونه.

כوسشون כاریم و כوستمون כارنـכ،

ولے اونارو نمیفهمیم؛

فقط تو כنیاے פֿـوכمون כاریم بهترین رفتار رو با اونا میڪنیم.. 
دیدگاهها : پســـتـــ ثابتـــ
آخرین ویرایش: شنبه 6 تیر 1394 11:40 ق.ظ

ایـטּ روز هآ...

شنبه 6 تیر 1394 11:16 ق.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـے
ایـטּ روز هآ هـم خوش حآلـم هم غمگیـטּ ..

نمـﮯ فهمم .. خودم هم حآلـم رآ نمـﮯ فهمم ! ..

گآهــﮯ قنـב בر בلـم آبــــ مـﮯ شوב ؛ و روحم بہ آسماטּ هآ پـر مـﮯ کشـב ..

گآهــﮯ تنهآ בلـم اتآقـﮯ میخوآهـב تآریـڪـ و سوتــــ و ڪور ..

ڪه بنشینم گوشہ ڪنـآرش ، و ثآنـیہ بہ ثآنـیہ ام رآ هم آغـوش غـم شوم ..

نمیـבآنم ! ..

تنهآ چیز ﮮ ڪه میـבآنم ایـטּ استــــ ڪه ؛ ایـטּ روزهآ בلـم بــچہ مـﮯ شوב ..

בمـﮯ میخنـבב בمـﮯمیگریـב و پآ بہ زمیـטּ مـﮯ ڪوبـב ، בمـﮯ بهآنہ هآﮮ ڪودڪآنہ میگیـرב ! ..

{בل ڪوچـڪـ مـטּ} آرام بآش ! ..

خوבم هوآیتــــ را בآرم !
دیدگاهها : پســـتـــ ثابتـــ
آخرین ویرایش: شنبه 6 تیر 1394 11:38 ق.ظ

{خآلِصآنه} هَمینَم...!

دوشنبه 1 تیر 1394 11:40 ق.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـے


مَن هَمینَم
 
نَه {چشمآטּ آبــﮯ} دارَم
 
نه {کفشهآﮮ پآشنِه بُلنَد}
 
هَمیشِه  {کتآنـــ ــﮯ} مـﮯ پوشَم
 
روی {چَمَن هآ} غَلت میزَنَم
 
{عِشوه ریختَن} رآ خوب یادَم نَداده اَند
 
وَقتـﮯ اَز کِنارَم رَد میشوﮮ
 
بوﮮ {اُدکُلنَم} مَستت نمیکُند
 
نگرآטּ پآک شدטּ {رُژ لَب} و {ریملَم} نیستَم
 
{لآک نآخن} هآیم اَز {هزآر مترﮮ} داد نمیزَند
 
گآهـﮯ اَز فَرط غُصّه {بلنَد} دآد میزَنم
 
{خدآیَم} رآ بآ {تَمآم دُنیآ} عَوض نمیکُنم
 
و {بَعضـﮯ} آدم هآﮮ اَطرافَم 
 
رآ هَم بآ {تَمآم دُنیآ} عَوض نمیکُنم
 
شَبهآ پآیه پَرسه زَدن دَر {خیآبآטּ} و {مهمآنـﮯ} نیستَم
 
بَلد نیستَم تآ صُبح پآﮮ {گوشـﮯ} پِچ پِچ کُنم

 

مَن {خآلِصآنه} هَمینَم...!...دیدگاهها : پســـتـــ ثابتـــ
آخرین ویرایش: پنجشنبه 4 تیر 1394 12:06 ب.ظ

عـــــاღشـــق خودَممـــ

دوشنبه 1 تیر 1394 10:35 ق.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـے


من دُخـــــتَرَم.. 

هَنوز با عَروسڪ هام میخوابــَمـ

هنوز با بَهانه شُڪُلاٺ داروهـــــامو میخورَمــــ

هَــنوزم ڪیٺۍ رو دوست دارَمـ

هنوز جلو آینه مَسخَره بازے درمیارمـ   

هَنوز بَـرا بَسَٺنۍ شُــــڪلاٺۍ ضَعف میڪُنَمـ 

هَنوز عاشق لاڪاى رَنگـــــۍ رَنگۍ اَمـــ  

هَنوزم عاشِق کفش تََق تََقی ام  

هَنوز رَفٺـار بَݘِّگوݩَم رو دارَمـ 

و عـــــاღشـــق خودَممـــ
دیدگاهها : پســـتـــ ثابتـــ
آخرین ویرایش: دوشنبه 1 تیر 1394 11:39 ق.ظ

چـَـــشم - پــــَـ ش م

جمعه 22 خرداد 1394 08:25 ق.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـےیه ضرب المثل قدیمــی هــم میگه ٪


دو بـار بـگـی چـَـــشم ، دفعـه ســـوم میشــــی پــــَـ ش م
دیدگاهها : پســـتـــ ثابتـــ
آخرین ویرایش: جمعه 22 خرداد 1394 08:40 ق.ظ

نتیجــهـ

دوشنبه 18 خرداد 1394 09:47 ق.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـےشنیــבم گفتــے از مــךּ بــבت میـــــاב!!..

פֿـب منــم اگـــهـ فرصـــت اینـــو בاشتـــــم بهــــت فک کنــــــم

زوבتــر بهـ ایــךּ نتیجــهـ مے رسیــבم!!!


دیدگاهها : پســـتـــ ثابتـــ
آخرین ویرایش: جمعه 29 خرداد 1394 11:34 ق.ظ

פֿــلـوت בو نفــره

دوشنبه 18 خرداد 1394 08:44 ق.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـےتـــوﮮ زنـــבگـﮯ یـاב گـرفتـــم ، هــر چـﮯ مـﮯ פֿـوام بـاشـم (!)


فقـط نفــر "ســــــــــــــوّم" פֿــلـوت "בو" نفــره نبـاشــم ..

 دیدگاهها : پســـتـــ ثابتـــ
آخرین ویرایش: جمعه 29 خرداد 1394 11:36 ق.ظ

شُـور _ تـلـخ

پنجشنبه 14 خرداد 1394 11:09 ق.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـے

اسپـنـد دود مےکـنم بـرآے تـمـآم خـآطرآتــ شیـرینـمـآטּ…


مـبآدا چـشم شُـور تـلـخ ٍشـاטּ کـند


دیدگاهها : پســـتـــ ثابتـــ
آخرین ویرایش: جمعه 29 خرداد 1394 11:36 ق.ظ

عآشقـآنـہ

پنجشنبه 14 خرداد 1394 11:01 ق.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـے
مَـטּ چـہ عآشقـآنـہ مـے پـرستـم تـمـام آטּ لحظــہ هآے رآ کـہ بـہ نـآم مـےخـوآنمتـــ و تـو بـا جـاטּ گفتنهآیـتـــ مـرا بـیخود کنـے از خـودم


دیدگاهها : پســـتـــ ثابتـــ
آخرین ویرایش: جمعه 29 خرداد 1394 11:42 ق.ظ

ڪافـــے

سه شنبه 12 خرداد 1394 01:05 ب.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـےوقـتـے حـس میڪنم …

جایــے در ایــטּ ڪره ے خاڪے . .

تــو نفـس میڪشـے و مـטּ …

از هــماטּ نفـس هایتـــ ،،، نفـس میڪشم آرام مــی شوم !

تـو بــاش !!!

هـوایـتـــ ! بـویـت ! بـراے زنده مانـدنـم ڪافـــے ستـــ
دیدگاهها : پســـتـــ ثابتـــ
آخرین ویرایش: جمعه 29 خرداد 1394 11:43 ق.ظ

نامِهـــ

دوشنبه 11 خرداد 1394 06:36 ب.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـےهـر روز بـرایـت نـامـه مـی نـویـسـم

و تــو ،

هـمـه را "بـــرگــشــت" مـی زنـی ...

سـپـاسـگـزارم ؛

هـیـچـکـس تـا بـه حـالْ ایـن هـمـه نـــامـه بـرایـم نـفـرسـتـاده بـود !!!

دیدگاهها : پســـتـــ ثابتـــ
آخرین ویرایش: جمعه 29 خرداد 1394 11:43 ق.ظ

تمرین لبخـــــــنـــد را ...

دوشنبه 11 خرداد 1394 06:33 ب.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـےهمیـــن حوآلـــی دختـــری را میشناســــم...

 

كهـ  انحنــــآی لَبَـــش مسیر بــــآلـــآ را گـم كرده..

 

با آینهـ هــــآ قرآر گذاشته تمرین لبخـــــــنـــد را...

 

این دختر..

 

انگـــــآر مــــَـــنَـــم!!!!
دیدگاهها : پســـتـــ ثابتـــ
آخرین ویرایش: جمعه 29 خرداد 1394 11:42 ق.ظ

خطـــ خطـــی

پنجشنبه 7 خرداد 1394 11:31 ق.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـے


دلــ ـــــم کــه میگیرد…

به خودم وعــ ــــده های روز خوب را میدهـــ ــم

از همــ ــان وعده های خوبــی که:

سالهــ ــــاست به امیــ ـــد رسیدنشان

تقویــ ــم را خط خطی میکنم…

دیدگاهها : پســـتـــ ثابتـــ
آخرین ویرایش: جمعه 29 خرداد 1394 11:41 ق.ظ

دنیـــــایـِ مَجــــــازیـــ

پنجشنبه 7 خرداد 1394 10:57 ق.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـےفــــِـــکر میکـَـــردَمـ در دنیـــــایـِ مَجــــــازیـــ مـــَـــردُمـ... بـــــا وَفاتــَــــرند!!!!

 

امـّــــا نمیــــدانِستمـــ 

 

مـــَــردمــ همــــان مــَـــردم استـــــ

 

فقــــط دُنیــــــایَشـــ فــَـــرق کــَـــردِهــ...!!!!!!!!!


دیدگاهها : پســـتـــ ثابتـــ
آخرین ویرایش: جمعه 29 خرداد 1394 11:41 ق.ظتعدادکل صفحات : 11 ... 4 5 6 7 8 9 10 ...


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic