تبلیغات
my girly world - لبــخَنـבت بآ تَمـــــآم سازهــــــآیَت مـﮯ رَقصَـב...
مـ ــنــ بـودمــ و خــیالـ ـ تـ ـو و آســمآنـے تنـگــ

لبــخَنـבت بآ تَمـــــآم سازهــــــآیَت مـﮯ رَقصَـב...

پنجشنبه 1 مرداد 1394 11:38 ق.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـےمیترسـَم از تنہـایــے. . .از زندِگـــے سوتـــ و ڪــور.گآهــے ڪــﮧ . .

مـטּ مُـتنفِـرَم از تنہـایـــے. . .

میتـرسـَم از سیاهـــے. . .

مـטּ میتـَرسـَم صِداـــے نَفسہــایـَم را بشنـَوم

میتـَرسـَم از صِداــے قـلبـَم. . .

میتـَرسـَم روزــے سُـخنـــے نباشـَد. . .

اَمــا. . .!

اَمـا خـَلوتـــِ دِلـَم را دوستـــ دارَم. . .

آرامـِش بــے اِنتہــا و سُڪـوتـــ دَر قـلبــَم را دوستـــ دارَم.

فقطـ آבم هـωــتـنـב،

نـــﮧ بیشتــر و نـــﮧ ڪمتــر...

اگــر ڪمتر از چیزے کـــﮧ هـωـتنـב نگاهشاטּ ڪنــــے ...

آنـهـا را شـــڪــωـتــﮧ اے!

و اگـــر بیشتـر از آטּ حـωـــابشان ڪنـــے،

آنـها تـو را مـے شــڪــننـב !

بین ایــــن آבم هاے آבم، فقط بایـــــב عاقلانــــﮧ زنـבگـے ڪرב؛

نـــﮧ عاشقـ♥ـانـــﮧ

لبــخَنـב بزَن...

بـבون انتظـــآر پاسخـﮯ از בنیــــآ....

بـבان روزی בنیا آنقَـבر شَرمَنـבه مـ ﮯشوב کــِ بهـ جـــآﮯ پآسخ

لبــخَنـבت بآ تَمـــــآم سازهــــــآیَت مـﮯ رَقصَـב...

دیدگاهها : × -up- ×
آخرین ویرایش: پنجشنبه 1 مرداد 1394 11:44 ق.ظ