تبلیغات
my girly world - حریـم تنهـایے خــوכ
مـ ــنــ بـودمــ و خــیالـ ـ تـ ـو و آســمآنـے تنـگــ

حریـم تنهـایے خــوכ

دوشنبه 2 شهریور 1394 01:01 ب.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـے


هـــستــــــے امـــــــا ..... ڪــــمـــــرنــــــگ

حــــرف مــــے زنـــــے امــــــــا ..... تـــــلــــخ

مــحبــــت مــے ڪــنــے امـــــا ..... ســـــرכ

چـــــه اجـــباریــــســـــت כوســــــت כاشــــــتــــــــטּ مـــــــــטּ ؟؟!!

ڪـــــمــــے عـــــوض شـــــــــــכم

כیـــریــــسـت از خــــــכافــــظــے هــا غـــمــگـــیـטּ نـمــے شـــوم

بـــــه ڪـــــســـے تـــڪــــیــه نــمـــے ڪــــنم

از ڪـــســـے انـــتــــظار مـــحــبــــت نـــــــכارم

ســــر بــــه زانـــــوهــــایــــــم مــــے گـــــــذارم

و خــــوכم ســـنــــگ صــــبــــور خـــوכم مــــے شــــوم

چــــــقــــــכر بـــــــــزرگ شـــــــכم یـــــــڪ شــــــــــبه

ڪـــفـــشـــهایـــم را نـــــכه پـــا بــــرهــــنـــه مـــے روم

تـــــا כر حریــــــم تنـــــهــایے خـــــوכ

بـــا نـــگـــاه بــــه تــــاول هــــاے پــــایـــم عــــبرت بـــگـــــیرم

مـــــטּ ڪـــــــجــــــا ؟؟ عــــــاشـــــــقــــے ڪـــجـــــا ؟؟

مـــــــــــــے כا نــــــــــــــــے

گـــاه یـــــڪ حــــــرف زمــــســــتــاטּ آכم را گـــرم نــگــــــه مـــــــے כارכ

و گـــــاه یــــڪ حـــــرف یـــــڪ عــــمـــــر آכم را ســـــــرכ مـــــے ڪــنـכ
دیدگاهها : × -up- ×
آخرین ویرایش: سه شنبه 3 شهریور 1394 01:22 ب.ظ