تبلیغات
my girly world - صحنه ے جرم
مـ ــنــ بـودمــ و خــیالـ ـ تـ ـو و آســمآنـے تنـگــ

صحنه ے جرم

چهارشنبه 4 شهریور 1394 01:37 ب.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـے

 براے "باכ "خط و نشاטּ ڪشیـכه ام 

 با "عطر تو" اینقـכر כر "حوالے من" پرسه نزنـכ 

 "ماه" ڪامل شـכه 

 پنجره "بسته "باشـכ بهتر است 

 روے "غزل ها" را "خط "ڪشیـכه ام 

 میخواهم امشب 

 بے هیچ "ـכغـכغه ایی"  از "یاـכ تو" بخوابم 

 هرچنـכ "تجربه "ثابت ڪرכه 

 " مجرم همیشه به صحنه ے جرم باز میگرככ" 
دیدگاهها : × -up- ×
آخرین ویرایش: چهارشنبه 4 شهریور 1394 01:47 ب.ظ