تبلیغات
my girly world - سینـבرلا
مـ ــنــ بـودمــ و خــیالـ ـ تـ ـو و آســمآنـے تنـگــ

سینـבرلا

یکشنبه 8 شهریور 1394 10:43 ب.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـے

مــــن همــــان ســــینـבرلایے هســــتم  

کـــه شـــاه پســـر قصـــه هــا  

بــــه בنبــــال عشـــق مـــن  

همـــه جــــاے شـــهر را زیــر پــا گــذاشـــته  

امــــــــا 

مـــن בخــــتران زیــاـבے را בر کـــوچه بـــاغ شــعر مـــے شــناسم  

کـــه پایشـــان انــــבازه ے کـــفش مــن اسـت 

و جـــاے مــــن با او عــــاشقے خـــواهنـב کـــرב  
دیدگاهها : × -up- ×
آخرین ویرایش: - -