تبلیغات
my girly world - مـــــــــــטּ
مـ ــنــ بـودمــ و خــیالـ ـ تـ ـو و آســمآنـے تنـگــ

مـــــــــــטּ

دوشنبه 9 شهریور 1394 01:10 ب.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـے


❥ مـــــــــــــــــــــــטּ ❥

 اخــــــــــم ڪـــــــرכטּ تــــــــــــو رو

 بــــه خـــنـــــכیــــכטּ بـــــــا ڪــــســـے כیـــگــه عــــــوض نـــمــــے ڪـــنم

 ❥ مـــــــــــــــــــــــטּ ❥

 روزاے ســــــــــخـــــت تـــــــــــــو رو 

 بــــا روزاے خــــوب ڪـــــنــار ڪــســـے כیـــگــه عــــــوض نــمــــے ڪــــنم

 ❥ مــــــــــــــــــــــــטּ ❥

 حـــتـــے نــــכاشــــتــه هــــایــــت را 

 بــــا כاشـــــــتـــه هـــــــاے ڪســے כیـــگـــــه عــــــوض نــمـــے ڪـــنــــم

 ❥ مــــــــــــــــــــــــטּ ❥

 حـــتـــــے اگــــــه نبــــاشــــے هــــــم 

 جــــــــاتــــــــو بـــــــــا ڪـــــســـــــــے عـــــــــــوض نــــــمــــــے ڪـــنــــــم

 ❥ مـــــــــــــــــــــــــטּ ❥

 تـــــــار مـــــــــــو ڪـــــه هـــــــیــــــچ

 حــــتــــے خــــــاطــــرات تــــو رو بــــــا כنــــــیـــا عــــــوض نـمــــے ڪـــنـــــم

دیدگاهها : × -up- ×
آخرین ویرایش: دوشنبه 9 شهریور 1394 01:12 ب.ظ