تبلیغات
my girly world - زنــدگــی جــدید
مـ ــنــ بـودمــ و خــیالـ ـ تـ ـو و آســمآنـے تنـگــ

زنــدگــی جــدید

پنجشنبه 12 شهریور 1394 01:21 ب.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـے

 مـــ‍ْــانـــ‍ـْـدَن بـــ‍ِـه پْــ‍ــای تُــ‍ـو فایـــ‍ْــدِه نَداشــ‍ْــت ... 

رَفـــ‍ـْـتَــ‍ــمْ ... 

 دیْـــ‍ــدی چـــِ‍ـه خــ‍ْــوب تـــ‍ـَـرک کَردَنـــَ‍ــت را بــ‍ــَلَدَم ...‍؟؟

خــْـ‍ــواستَم دوســـْ‍ــتَت داشــ‍ــْته باشَـ‍ــم اَمــ‍ـّا نَفــ‍َــهمیدی ....

*** تـــ‍ـَـماشْـــ‍ــا میــْ‍ــکُنم ... ***

میخواهَم بـــ‍ــِبینم آنهایـــ‍ـْی کِـــ‍ـه دورَت را شـــ‍ــُلوغ کَردَنــ‍ـْـد مــ‍ــِثل مـ‍َــن پُـــ‍ــشتــ‍ــَت هـَـ‍ــستَن ...؟؟ 

تـــ‍ــُو را آنــ‍ْــقَدر کِـــه مـــ‍َن میخواســ‍ـْـتم , میخواهَنــ‍ــد ...؟؟

وَلـــ‍ْــی بِـــ‍ــه هَمـــ‍ـْـان شــُـ‍ــلوغی دورَت قَسَـــ‍م ...!!

 پُشتــ‍ـَـت خـــْ‍ــالـــ‍ـْـیست ... 

 بــ‍ـِـه حَرفـــ‍ـْـایَم خــ‍ـواهی رِسید ... ☞

 اَمــ‍ّــا دیـ‍ــگر قِصـــ‍ـّـه مـَـ‍ــن و تــ‍ـُـو تَمــ‍ــام شـــ‍ـُـد ...!!

حـــ‍ـال یـ‍ـِـک زِندِگــ‍ی جَدیـــ‍ـد ساخـــ‍ـته اَم ....!!

  
*** یـــ‍ـِک زِنــ‍ــــــــــــــــــدگـــ‍ـــــــــــــــــــــــــــی بـ‍ـِـدون تـــ‍ــُو ..... 
دیدگاهها : × -up- ×
آخرین ویرایش: - -