تبلیغات
my girly world - مَـــטּ כُخــــــترم ..
مـ ــنــ بـودمــ و خــیالـ ـ تـ ـو و آســمآنـے تنـگــ

مَـــטּ כُخــــــترم ..

شنبه 14 شهریور 1394 11:14 ق.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـے

 مَــטּ هـــم از نَســـل لِــــیلے ام ...

 هـــم از جِنـــس شــــیرینَم ...

 مَـــטּ כُخــــــترم ...

 با تمام حساســـیت هاے כُخترانگے ام ...

 با تَلنگرے بارانــے مے شوم ...

 با جُـــــمله اے رام مے شوم ...

 با ڪَلـــمه اے عـــــاشق مے شوم ...

 با پُــــشت ڪرכنے ویــــــراטּ مے شوم ...

 به راحَتے وابَــــــسته مے شوم ...

 با پیــــــروزے به اُوج مے رسم ...

 هنوزهم با عروسَـــــــڪ هایم حَرف مے زنَم ...

 هنوزم هَم برایِشاטּ لـــالــایے مے خوانَم ...

 مـــטּ כُخـــــترم ...

 پُر از راز و رَمـــز ...

 هرگز مرا نَخواهے כانِــــست ...

 هرگز سَرچِشــمه اَشڪــــــهایم را نمے یابے ...

 هرگز مرا نِمے فَــــهمے ...

 مَگر از نَـــــــسلم باشے ...

 یــا ڪِــه از جِنــــسم باشے ...
دیدگاهها : × -up- ×
آخرین ویرایش: - -