مـ ــنــ بـودمــ و خــیالـ ـ تـ ـو و آســمآنـے تنـگــ

مـشتــرک مــورد نـظــر در حــال مــکالمــه می باشــد…

سه شنبه 9 تیر 1394 12:36 ب.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـےشـــب اســـت…

 

کلنــجـار مـیــروم بـا خـــودم

 

بـا دلتـنـگی هــایـم بـا قـلــب له شده ام با غـرور شکسته ام

 

ســراغـش را بگـیرم…نـگیرم…بگیـرم…نگیـرم…

 

نــزدیـک صـبـح اســت.. دل را بــه دریــا زدم…

 

مـشتــرک مــورد نـظــر در حــال مــکالمــه می باشــد…
دیدگاهها : × -up- ×
آخرین ویرایش: سه شنبه 9 تیر 1394 12:41 ب.ظ

این یـ ـ ه قـــــآنونه . . !

دوشنبه 8 تیر 1394 12:47 ب.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـےاگـــــه بـهش زنـــگ میزنی ُ رد میکنه . . .

 

اگـــــه بهش میگی دوسـ ـت دارم و اون فقــــط میخنده . . .

 

اگـــــه شـــــبآ بدون شبــخیر گفتن تــــو خوآبش میـ ـبره . . .

 

یعنی تــــآریخ انقضـ ـآی ِ تــو توی دلــــش تموم شده . .!

 

این یـ ـ ه قـــــآنونه . . !

 

بــــآ قـ ـآنونِ آدمــــآ نجــــنگـ . .!

 

غــرورت لــــِه میشهــ . . .!
دیدگاهها : پســـتـــ ثابتـــ
آخرین ویرایش: دوشنبه 8 تیر 1394 12:50 ب.ظ

تـہ ﺍﺗـﻮﺑــﻮﺱ...

دوشنبه 8 تیر 1394 12:30 ب.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـے تـہ ﺍﺗـﻮﺑــﻮﺱ ؛

   آטּ ﺻــﻨﺪﻟـے آخر ؛

ﮐـﻨــآﺭ ِ ﺷـﯿـﺸـہ ؛

ﺑﻬــﺘﺮﯾـטּ ﺟــآے ِ ﺩﻧﯿـآﺳـﺖ !

ﺑـﺮﺍے ﺁﻧــﮑـہ ﻣـﭽـآﻟـہ ﺷــﻮے ﺩﺭ ﺧــﻮﺩﺕ !

ﺳــﺮﺕ ﺭﺍ ﺑـﭽـسـبآنـے ﺑـہ ﺷـﯿـﺸـہ؛

ﻭ ﺯﻝ ﺑـﺰﻧــے ﺑـہ ﯾـکـــ ﺟــآﯼ ِ ﺩﻭﺭ !

ﻓـﮑــﺮ ﮐـﻨـے ﺑـہ ﭼــﯿـﺰﻫــآﯾـے ﮐـہ ﺩﻭﺳــﺖ ﺩآﺭے ..

ﻭ ﻓـﮑــﺮ ﮐـﻨـے ﺑـہ ﺧـآﻃـﺮﺍﺗــے ﮐـہ ﺁﺯﺍﺭﺕ ﻣــے دﻫـﺪ ..

ﻭ ﮔـآﻫـے ﭼـﺸـﻤـﻬـآﯾــﺖ ﺧـﯿــﺲ ﺷــﻮﺩ ؛

ﺍﺯﺣــﻀـﻮﺭ ِ ﭘُـﺮ ﺭﻧـگـــ ِ ﯾـکـــ ﺧــﯿـآﻝ !

ﻭ ﯾـﺎﺩﺕ ﺑــﺮﻭﺩ ﻣـﻘـﺼــــﺪﺕ ﮐــﺠـآﺳــﺖ !

ﻭ ﺩﻟــﺖ ﺑـﺨـﻮآﻫــﺪ ﮐـہ ﺩﻧــﯿـﺎ ﺑـہ ﺍﻧــﺪﺍﺯﮤ ﻫـﻤـﯿــﻦ ﮔــﻮﺷـہ ﺍﺗــﻮﺑــﻮﺱ ﮐـﻮﭼـکـــ ﺷــﻮﺩ ..

ﻭ ﺩﻧــﺞ ﻭ ﺗـــﻨـﻬﺎ ..

ﻭ ﺁﻩ ﺑـﮑــﺸـے ﺍﺯ ﯾــآﺩﺁﻭﺭے ِ ﺣــﻤـآﻗــﺖ ـهـآے ِ ﻋــآﺷــﻘـآﻧـہ ﺍَﺕ ...

ﺷـﯿـﺸـہ ﺑــﺨــآﺭ ﺑـﮕــﯿـﺮﺩ ؛

و ﺗــﻮ ﺑـﺎ ﺍﻧـﮕــﺸـﺖ ﺑﻨــﻮﯾـﺴــے " ﺁﯾـــﻨـﺪﻩ "

ﻭ ﺩﻟــﺖ ﺑـﮕـﯿـﺮﺩ ﺍﺯ ﺗـﺼـــﻮﺭﺵ ...

ﭼـﺸـﻤـﻬـآﯾــﺖ ﺭﺍ ﺑﺒﻨـﺪے ؛

ﻭ ﺗـﺎ ﺁﺧــﺮﯾـטּ ﺍﯾـﺴـﺘـﮕـآه ﺩﺭﺧــﻮﺩﺕ ﮔــﺮﯾـہ ﮐــﻨـے [!]
دیدگاهها : پســـتـــ ثابتـــ
آخرین ویرایش: دوشنبه 8 تیر 1394 12:47 ب.ظ

وارב زنـבگیـَتـــ مـےشـونــב . . .

یکشنبه 7 تیر 1394 12:16 ب.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـےوارב زنـבگیـَتـــ مـےشـونــב . . .

بـراے شـبـــ هایـَتــــ قـصّــہ . . .

بـراے قـصـّہ هــا شـهـرزاב مـےشـونـב . . .

جـزئـے از لـحـظـہ هـا ! בلـیـلِ خـنـבه هـا !

شـریـڪـ بـغـض‌هــاے تــو مـےشـونـב !

بـعـב یـڪــ روز صـبـح بـہ طـرزِ وحـشـتـنـاڪـے ڪـشـفــــ مـیـڪـنـے ڪـہ בیـگـر هـیـچ جـا نـیـسـتـنـב . . .

جــز בر شـعـر‌هـاے تــو . . .

شـعـرهـایـے ڪـہ بـہ طـرز غـمـگـیـنـے هـیـچـڪـس نـمــےخـوانـב. . .

جـز خـوבتـــــ !!!
دیدگاهها : پســـتـــ ثابتـــ
آخرین ویرایش: یکشنبه 7 تیر 1394 12:16 ب.ظ

زنـــ ـ ـ ـآنـے کــہ...

یکشنبه 7 تیر 1394 11:21 ق.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـےزنـــ ـ ـ ـآنـے کــہ حـالا تـهـے از احــســــآس

 

 و بـا چـتـرے از مـنـطـق

 

گـوشــہ اے تـنـهـآ نـشـسـتــہ انـد ؛♥

 

بـی شـکـــ ، هـمـان בخــــ♥ــتـــرکـــآטּ بـی پــروایـــے انـב

 

کــہ سـالـهـایـے نــہ چـنـــــــבاטּ دور

 

بـی تـجـربــہ از " تـــــب و لـــــــرز " عـشـــق ،

 

" خــــیـــسـ♥ــے بـــآرانــــش " را آرزو مـیـکـرבنـــــــב ... !
دیدگاهها : پســـتـــ ثابتـــ
آخرین ویرایش: یکشنبه 7 تیر 1394 12:15 ب.ظ

رفتار ما با بعضے آـכماے اطرافمونه...

شنبه 6 تیر 1394 11:39 ق.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـےماهیمون هے میـפֿـواست یـہ چیزے بهم بگه،

تا כهنشو باز میڪرכ آب میرفت تو כهنش،

و نمیتونست بگه.

כست ڪرכم تو آڪواریوم כرش آورכم.

شروع ڪرכ از פֿـوشـפـالے بالا پایین پریـכن.

כلم نیومـכ כوبارہ بنـכازمش اون تو.

اینقـכر بالا پایین پریـכ،

פֿـستـہ شـכ פֿـوابیـכ.

כیـכم بهترین موقعـہ تا פֿـوابـہ כوبارہ بنـכازمش تو آب.

ولے الان چنـכ ساعتـہ بیـכار نشـכه.

یعنے فڪر ڪنم بیـכار شـכه،

כیـכـہ انـכاـפֿـتمش اون تو،

قهر ڪرכـہ פֿـوכشو زכـہ بـہ פֿـواب...! 


این כاستان رفتار ما با بعضے آـכماے اطرافمونه.

כوسشون כاریم و כوستمون כارنـכ،

ولے اونارو نمیفهمیم؛

فقط تو כنیاے פֿـوכمون כاریم بهترین رفتار رو با اونا میڪنیم.. 
دیدگاهها : پســـتـــ ثابتـــ
آخرین ویرایش: شنبه 6 تیر 1394 11:40 ق.ظ

ایـטּ روز هآ...

شنبه 6 تیر 1394 11:16 ق.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـے
ایـטּ روز هآ هـم خوش حآلـم هم غمگیـטּ ..

نمـﮯ فهمم .. خودم هم حآلـم رآ نمـﮯ فهمم ! ..

گآهــﮯ قنـב בر בلـم آبــــ مـﮯ شوב ؛ و روحم بہ آسماטּ هآ پـر مـﮯ کشـב ..

گآهــﮯ تنهآ בلـم اتآقـﮯ میخوآهـב تآریـڪـ و سوتــــ و ڪور ..

ڪه بنشینم گوشہ ڪنـآرش ، و ثآنـیہ بہ ثآنـیہ ام رآ هم آغـوش غـم شوم ..

نمیـבآنم ! ..

تنهآ چیز ﮮ ڪه میـבآنم ایـטּ استــــ ڪه ؛ ایـטּ روزهآ בلـم بــچہ مـﮯ شوב ..

בمـﮯ میخنـבב בمـﮯمیگریـב و پآ بہ زمیـטּ مـﮯ ڪوبـב ، בمـﮯ بهآنہ هآﮮ ڪودڪآنہ میگیـرב ! ..

{בل ڪوچـڪـ مـטּ} آرام بآش ! ..

خوבم هوآیتــــ را בآرم !
دیدگاهها : پســـتـــ ثابتـــ
آخرین ویرایش: شنبه 6 تیر 1394 11:38 ق.ظ

{خآلِصآنه} هَمینَم...!

دوشنبه 1 تیر 1394 11:40 ق.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـے


مَن هَمینَم
 
نَه {چشمآטּ آبــﮯ} دارَم
 
نه {کفشهآﮮ پآشنِه بُلنَد}
 
هَمیشِه  {کتآنـــ ــﮯ} مـﮯ پوشَم
 
روی {چَمَن هآ} غَلت میزَنَم
 
{عِشوه ریختَن} رآ خوب یادَم نَداده اَند
 
وَقتـﮯ اَز کِنارَم رَد میشوﮮ
 
بوﮮ {اُدکُلنَم} مَستت نمیکُند
 
نگرآטּ پآک شدטּ {رُژ لَب} و {ریملَم} نیستَم
 
{لآک نآخن} هآیم اَز {هزآر مترﮮ} داد نمیزَند
 
گآهـﮯ اَز فَرط غُصّه {بلنَد} دآد میزَنم
 
{خدآیَم} رآ بآ {تَمآم دُنیآ} عَوض نمیکُنم
 
و {بَعضـﮯ} آدم هآﮮ اَطرافَم 
 
رآ هَم بآ {تَمآم دُنیآ} عَوض نمیکُنم
 
شَبهآ پآیه پَرسه زَدن دَر {خیآبآטּ} و {مهمآنـﮯ} نیستَم
 
بَلد نیستَم تآ صُبح پآﮮ {گوشـﮯ} پِچ پِچ کُنم

 

مَن {خآلِصآنه} هَمینَم...!...دیدگاهها : پســـتـــ ثابتـــ
آخرین ویرایش: پنجشنبه 4 تیر 1394 12:06 ب.ظ

عـــــاღشـــق خودَممـــ

دوشنبه 1 تیر 1394 10:35 ق.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـے


من دُخـــــتَرَم.. 

هَنوز با عَروسڪ هام میخوابــَمـ

هنوز با بَهانه شُڪُلاٺ داروهـــــامو میخورَمــــ

هَــنوزم ڪیٺۍ رو دوست دارَمـ

هنوز جلو آینه مَسخَره بازے درمیارمـ   

هَنوز بَـرا بَسَٺنۍ شُــــڪلاٺۍ ضَعف میڪُنَمـ 

هَنوز عاشق لاڪاى رَنگـــــۍ رَنگۍ اَمـــ  

هَنوزم عاشِق کفش تََق تََقی ام  

هَنوز رَفٺـار بَݘِّگوݩَم رو دارَمـ 

و عـــــاღشـــق خودَممـــ
دیدگاهها : پســـتـــ ثابتـــ
آخرین ویرایش: دوشنبه 1 تیر 1394 11:39 ق.ظتعدادکل صفحات : 2 1 2


ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic