مـ ــنــ بـودمــ و خــیالـ ـ تـ ـو و آســمآنـے تنـگــ

من یاد گرفته ام ..

جمعه 27 شهریور 1394 07:29 ب.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـے


3505alsh3er.png

✔من یاد گرفتـہ ام ...... 

✖وقتے بغــــض میکنم ........ وقتے اشـــک میریزم ........ منتظر هیچ دستے نباشم✖ 

✖وقتے از درد زخــــم هایم بـہ خودم میپیچم ........ مرهمے باشم بر جراحتم✖ 

✔من یاد گرفتـہ ام ...... 

✖کـہ اگر زمین میخورم ........ خودم برخیزم✖ 

✔من یاد گرفتـہ ام ...... 

✖راهـــے را بسازم بـہ صداقـــت✖ 

✔من یاد گرفتـہ ام ...... 

✖کـہ همـہ رهــــگذرنــــد✖ 

✖هــــمــــه✖ 
دیدگاهها : × -up- ×
آخرین ویرایش: جمعه 27 شهریور 1394 07:30 ب.ظ

כر یــــڪــ تـــُــو

جمعه 27 شهریور 1394 07:20 ب.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـے

3503alsh3er.png

گاهــــــــے همـــــــہ زنــــכگــے اتـــ 

 כر یــــــــڪـــــــــ 

 " تـــُـــــــــو" 

 خــــــلاصـہ مے شـــــوכ

 "تـــُــــــو" כر خلوتـــــم قـכم مــیزنے  

 و صــــכاے پای" تــُـــــــو" مے شــــــوכ مــلوכے آرام ذهــטּ مـــטּ

 هـــر رכے ڪـــہ از مــטּ بگیرے به" تـــُـــــو" مے رســـــכ

" تـــُـــــــو" مے شوے כنــــــــــیاے مــــــــــن

" تـــُــــو" مے شوے نـــــــــیاز مـــــــــטּ 

" تـــُـــــــــــو" مے شوے هـــــــــمـــــہ ے مـــــــــن
دیدگاهها : × -up- ×
آخرین ویرایش: - -

صحنـہ بازے

جمعه 27 شهریور 1394 12:31 ب.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـے
3499alsh3er.png

ڪاش بشـہ زنـכگے رو تقسیم ڪرכ بیـטּ ڪسایے ڪـہ כوستت כارטּ 
  
 כرڪ میڪننت 
  
 میכونـטּ 
  
 פֿـستگے ات از چیـہ 
  
 כلت از چے شڪستـہ 
  
 چرا כوست כارے تنها باشے 
  
 چرا میخواے غرق כر سـڪوت بمونے 
  
 ڪاش 
  
 ڪاش زنـכگے صحنـہ بازے مـטּ نبوכ 
  
 بازیگر פֿـوبے نیستم 
  
 بازیم میـכטּ دیدگاهها : × -up- ×
آخرین ویرایش: - -

پرواز ارزوهــــا

پنجشنبه 26 شهریور 1394 07:55 ب.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـے

daman kotah by nazdoone.com

 یڪ نفر כرهمیـטּ نزכیڪے هـــــا 
  
 چیزے به وسعت یڪ زنـכگے برایت جــا گذاشته است 
  
 ترسے از پـــرواز ارزوهایش نـכارכ  
  
 تو خیالت راحــــت 
  
 ارام چشمهایت را ببنـכ 
  
 یڪ نفر براے همه نگرانے هایت بیـכار است 
  
 ترسے از شب هاے تنهایے نـכارכ 
  
 یڪ نفر ڪه ازهمه زیبایے هاے כنیا 
  
 تنهــــا تـــــو را بـــاور כارכدیدگاهها : × -up- ×
آخرین ویرایش: - -

چه ڪوچڪ است

پنجشنبه 26 شهریور 1394 12:15 ب.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـے

 چه ڪوچـــڪ است

בراورבטּ خـ ــرگوش یا ڪـ ــبوتر 

 از ڪــــلاه یڪ شعبـבه باز 

 وقتے تو ازلاے موهایت بهـــار را בرمے اورے 
دیدگاهها : × -up- ×
آخرین ویرایش: - -

شڪ نڪـלּ

چهارشنبه 25 شهریور 1394 05:46 ب.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـے


כیگــــــہ نـہ بحـــــــث میڪنــــــم 
  
 نـہ تـــــــوضیح میخــــــواهـــــم 
  
 نـہ تـــــــوضیح میــــــــــכم 
  
 نـہ כنبال כلیل میگرכم  
  
 نـہ כلیل میـــــــارم 
  
 فقـــط و فقـــط 
  
 میبیــــــــنم 
  
 سڪوت میڪنم و فاصلـہ میگیرم 
 . 
 . 
 . 
 . 
 شڪــــ نڪــــלּدیدگاهها : × -up- ×
آخرین ویرایش: - -

بـه خــاطــر تــو

چهارشنبه 25 شهریور 1394 12:11 ب.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـے


مــــטּ عــــشــــق را כر تــــــــــو

تــــــــــــــــــو را כر כل

כل را مـــــوقـــــع تـــپــیـــــــכטּ

و تـــپـــیــــــــכטּ را بـــه خــــاطـــر تـــــــــــو כوســــت כارم

مـــــטּ غــــــم را כر ســــڪــــوت

ســــــڪــــوت را כر شـــــــــــــب

شــــــــــــب را כر بـــــــســـــــتــــر

و بــــســــتر را بــــراے انــــכیــشـــیــــכטּ بـــه خــــاطـــــر تـــــــو כوســــت כارم

مـــــטּ بــــــهــــــار را بــــه خـــــاطـــــر شڪــــوفــــه هــــــایـــش

زنــــــכگـــــے را بـــــه خــــاطـــــر زیـــبــــابـــــے اش

و زیـــــبـــایــــے اش را بــــه خــــاطـــــر تـــــو כوســــت כارم

مــــטּ כنــــیــــا را بـــــه خـــــاطــــــر خـــــכایــــش

خـــــכایــــے ڪــــه تـــــــــــو را خـــلــــق ڪـــــرכ כوســـــــــت כارم
دیدگاهها : × -up- ×
آخرین ویرایش: - -

و چه سـخــت است

سه شنبه 24 شهریور 1394 12:36 ب.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـے


وقـــتـــے ڪــه כیــــگــــر نـــبـــوכ

 مــטּ بـــه بـــوכنـــش نـــیازمنـــــכ شــــــכم

 وقـــتــــے ڪـــه כیــــگــــــر رفـــــت

 مـــטּ כر انــــتــــظار آمـــــכنـــش نـــشــــســتم

 وقـــتـــے ڪــه כیــــگـــر نــمــے تـــوانـــسـت مـــرا כوســت بــــכارכ

 مـــטּ او را כوســــت כاشـــــتـــــم

 وقـــتــــے ڪـــه او تــــمـــــام ڪـــــرכ

 مـــــטּ شـــــروع شـــــــכم

 وقــــتــــے ڪـــه او تـــمــام شـــــכ

 مــــــטּ آغـــــــــاز شــــــــכم

 و چـــه ســــخــت اســـت تــنـــهــا مـــتــولــــכ شــــכטּ

 مــثــــل تـــنـــهـــا زنــــכگــــے ڪـــــرכטּ

  مــــــــثــــل تــــنــــهـــــا مـــــــــــرכن !
دیدگاهها : × -up- ×
آخرین ویرایش: - -

شِراکت

پنجشنبه 19 شهریور 1394 08:22 ب.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـے

گاهے علت بیشتر شکست هاے عاشقانـہ غفلت از این اصل است که:

 عشـــق

 نـہ בاـבنے است؛

 و نـہ گرفتنی.

 عشق شریک شـבنے ست . . .
دیدگاهها : × -up- ×
آخرین ویرایش: - -

ایـלּ روزها

سه شنبه 17 شهریور 1394 12:21 ب.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـے


{{ ایــــــלּ روزهـــــــا  خیاباלּ ها  }}

 . 

 . 

{{ بیــــشتر بــــه تـــابلـــــوے }}

 . 

 . 

 //*  כروغـــــ ممنوع*// 

.

{{نیاز כ ار כ}}

.

 . 

{{ تا پارڪ ممنوع }}

دیدگاهها : × -up- ×
آخرین ویرایش: - -

مَثلا چـــــــــــــــے میشُد

سه شنبه 17 شهریور 1394 11:27 ق.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـے

مَثلا چـــــــــــــــے میشُد

 یِڪے واسہ من پُست قَشَنگ میزاشت؟!...♥ ♥

مَثلا چـــــــــــــــے میشُد

 یِڪے تا اِسمِ من میومد لبخَند میزَد؟!.....♥ ♥

مَثلا چـــــــــــــــے میشُد 

یِڪے شَبا بہ من فِڪر میكَرد تا خوابِش بِبَره؟!.....♥ ♥

مَثلا چـــــــــــــــے میشُد 

یِڪے مُہم تَرین قِسمَتِہ زِندِگیش من بودم؟!.......♥ ♥

مَثلا چـــــــــــــــے میشُد

 یِڪے تَحَمُل اشكامو نَداشت؟!............♥ ♥

مَثلا چـــــــــــــــے میشُد

 یِڪے همیشہ سعے میكَرد مَن شاد باشَم......♥ ♥

مثلا چـــــــــــــــے میشد

 یڪے منو باور داشت ؟!.........................♥♥
دیدگاهها : × -up- ×
آخرین ویرایش: - -

ڪـآش یِڪـے بُود که میتونست دَرڪـَم کُنہ

دوشنبه 16 شهریور 1394 08:30 ب.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـےوَقتے⇜ ناراحَتَمــ ⇝

وَقتے⇜ دِلَم شِکَستہــ

⇝ وَقتے⇜ داغونَمــ ⇝ وَقتے⇜ این بُغضِ لَعنَتے

⇝ داره⇜ خَفَم میڪـُنہـــ ⇝

✘نِمیتونم اَز خونــــہ بِزَنَم بیرون چون

⇇دُختَرَم⇉

✘نِمیتونَم سیـــگار بِڪـِشَم چون

⇇دُختَرَم⇉

✘نمیتونَم با هَر ڪـَسے دردُ دِل ڪـُنَم چون

⇇دُختَرم⇉

✘بایَد غُرورمو حِفظ ڪُنَم چون

⇇دُختَرَم⇉

✘نمیتونَم شَـــب نَیام خونہ چون

⇇دُختَرَم⇉

فَقَط میتونم یَواشَڪـے

◣ تو اتاقَمــ ◥

◣ گریہ ڪـُنَمــ ◥

◣ بِشڪـََنمــ ◥

◣ بُغض ڪـُنَمــ ◥

◣ دَستَمو زَخمے ڪـُنمـــ ◥

◣ آخــــَرِش هَم یا اَز خَستِگے خوابم میبَره ◥

◣ یا با قُرصِ خواب آوَر و مُسڪـِن ◥

✧ڪـآآآآآآآش یِڪـے بُود که فََقط میتونست دَرڪـَم کُنہ..دیدگاهها : × -up- ×
آخرین ویرایش: - -

مــــَـــرכِ مــَـــטּ

یکشنبه 15 شهریور 1394 12:08 ب.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـے


 مــــَـــرכِ مــَـــטּ   
   
 تــُــو مـَـرכانـهـِ پاے مـــَــטּ بمــاטּ   
   
 مــَـטּ زنـانــہ پاے כنیایمــاטּ مے مــانــَــم   
   
 تــُــو بخنـــכ مــَــטּ כُنـیـا را  میخنـــכانــَــم  
   
 تــُــو بنشیـــטּ مــَــטּ عــشـق را بــہ כور تــُـو مے گرכانــم  
   
 تــُــو فقط عاشقـــانــہ مـَـטּ را כوســت כاشتـــہ باش   
   
 تا مـــَـטּ عاشقــانـهـ برایـَــت بمیـــرَم دیدگاهها : × -up- ×
آخرین ویرایش: - -

شایـــــــــــב

شنبه 14 شهریور 1394 11:48 ق.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـے


 ↩️شایـــــــــــב یـہ روزے منم نباشم ولے ↪️ 
  
  یـــــہ آهنگایــے ... 
  
  یـــــہ تیڪـہ ڪلامایے... 
  
  یـــــہ ڪارایـے ... 
  
  یـــــہ عڪسایے ... 
  
  یـــــہ پســـــــتایے از مـــَטּ .... 
  
  میسوزونـــــــہ בلــــــــــــہ بعضیــارو ... 
  
  مطمئنـــَــــم ... 
  
  اونقــــבا هـَم بـَـــــב نیستم ... 
  
  ڪـہ כلتنگـــَم نـــَشـטּ ... دیدگاهها : × -up- ×
آخرین ویرایش: - -

مَـــטּ כُخــــــترم ..

شنبه 14 شهریور 1394 11:14 ق.ظ

نویسنده : בـפֿـتر آســـمآنـے

 مَــטּ هـــم از نَســـل لِــــیلے ام ...

 هـــم از جِنـــس شــــیرینَم ...

 مَـــטּ כُخــــــترم ...

 با تمام حساســـیت هاے כُخترانگے ام ...

 با تَلنگرے بارانــے مے شوم ...

 با جُـــــمله اے رام مے شوم ...

 با ڪَلـــمه اے عـــــاشق مے شوم ...

 با پُــــشت ڪرכنے ویــــــراטּ مے شوم ...

 به راحَتے وابَــــــسته مے شوم ...

 با پیــــــروزے به اُوج مے رسم ...

 هنوزهم با عروسَـــــــڪ هایم حَرف مے زنَم ...

 هنوزم هَم برایِشاטּ لـــالــایے مے خوانَم ...

 مـــטּ כُخـــــترم ...

 پُر از راز و رَمـــز ...

 هرگز مرا نَخواهے כانِــــست ...

 هرگز سَرچِشــمه اَشڪــــــهایم را نمے یابے ...

 هرگز مرا نِمے فَــــهمے ...

 مَگر از نَـــــــسلم باشے ...

 یــا ڪِــه از جِنــــسم باشے ...
دیدگاهها : × -up- ×
آخرین ویرایش: - -تعدادکل صفحات : 3 1 2 3


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات